Huisregels

 

Voor het maken van een afspraak, is het bij nieuwe klanten verplicht 50% aan te betalen, voor terugkerende klanten geldt dit niet. Indien je lager dan 1 jaar niet in de salon geweest bent, word je gezien als 'nieuwe' klant.

-

Afspraken mogen tot 24 uur vóór de gemaakte afspraak verzet worden met behoud van aanbetaling. Aanbetalingen worden niet terugbetaald.

-

No-Shows of het afzien van de afspraak tijdens je afspraak word volledig doorbelast.

-

De kapsalon beschikt over 1 stoel, hierdoor is het meenemen van bezoekers naar jouw afspraak niet toegestaan. Enkel voor minderjarige onder de 18 mogen één begeleider meenemen. (meld van tevoren dat er iemand meekomt. Meerdere bezoekers zullen gevraagd worden buiten de salon te wachten.

-

Filmen van de behandeling is niet toegestaan.

-

Ben je later dan 10 minuten te laat op de gemaakte afspraak, zullen wij moeten overleggen of de afspraak nog door kan gaan, indien mogelijk en noodzakelijk word de afspraak ingekort. Tarief blijft ongewijzigd bij het inkorten van de afspraak. Kom je langer dan 15 minuten te laat, word de afspraak geannuleerd zonder teruggave van de aanbetaling.

-

Kom naar de salon met je haar in natuurlijke staat, dit houd in: Droog, los en zonder harde stylingsproducten. Leave in en een lichte (lijnzaadgel) gel mag uiteraard wel maar geen hardmakende styling. Zonder bovenstaande is een droogkniptechniek niet mogelijk en word het haar nat geknipt. Alleen bij de Curly Dusting en Type 4 Cut mogen er sterkere stylingsproducten gebruikt worden

-

Kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom in de salon.

-

Honden of andere dieren zijn niet toegestaan in de salon.

 

 

 

Algemene voorwaarden:


Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens
verkoper.
Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk
door partijen is overeengekomen.

 

Betaling
De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan.
Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is
verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door
verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te
betalen.

 

Aanbiedingen, offertes en prijs
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is
genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan
vervalt het aanbod.
Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan
geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen
moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs
inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

 

Afspraak maken, verzetten of annuleren

Bij het maken van uw afspraak dient u een aanbetaling van 50% te voldoen, na betaling van deze aanbetaling is uw afspraak pas definitief. 
Uw afspraak kunt u uiterlijk tot 24 uur voor de afgesproken dag en tijd wijzigen, met behoud van de aanbetaling. Aanbetalingen worden niet terugbetaald.
Indien u niet aan dit termijn voldoet, en uw afspraak later dan 24 uur voor
afspraak annuleert of verplaatst, word 50% van de behandeling in rekening
gebracht door middel van het inhouden van de aanbetaling.
Bij geen afmelding vóór de afspraak (No-Show) word de gehele behandeling in rekening gebracht, ter plekken afzien van je behandeling word ook doorbelast.

 

Service
Indien er vragen of problemen zijn betreft een bestelling kunt u altijd een mail
sturen naar info@kshairenbarber.nl dan word er zo spoedig mogelijk contact met
u opgenomen, tevens kunt u ook het contact formulier gebruiken om in contact te
komen, let op indien u een vraag heeft betreft een order/levering u het beste uw
ordernummer kunt vermelden in uw mail of contactformulier!

 

Retourneren/ Herroepingsrecht(Bestellingen)
De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen
de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De
termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de
consument is ontvangen.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en
onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze
mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform
de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Uw bestelling/product retour aanmelden kunt u doen door een email te sturen
aan info@kshairenbarber.nl met daarin je naam, adresgegevens, je ordernummer,
welke producten je wilt retourneren en indien dit nog niet bekend is uw
bankrekeningnummer.
De kosten voor terugzending zijn voor de koper. Na ontvangst van de goederen
wordt het betaalde bedrag binnen 3 werkdagen teruggestort, exclusief de
verzendkosten voor het retoursturen
Bij retour of ruilen van een bestelling waarbij de verzendkosten “gratis” zijn, of
terwijl als service betaald door KS Hair & Barber, wordt het bestelbedrag,
exclusief verzendkosten teruggestort.
Het retouradres is: Karekietstraat 24 4209 BP Schelluinen t.a.v. KS Hair & Barber
Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling
overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,
kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of
kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk
in.
Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van
deze prijs tot gevolg heeft.
In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen
meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van
omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.
Oplevering en risico-overgang
Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over
van verkoper naar koper.

 

Overmacht
Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de
overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door
koper geleden schade.
Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee
verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon
houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst
redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte,
oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme,
energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting,
werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen,
transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat
toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de
overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen,
tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper
niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die
verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan
voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft
geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.
Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht
de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen
via een aangetekende brief.

 

Klachtplicht
Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden
aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en
eventueel te vervangen.
Een klacht over een product of levering? Stuur een mail ovv je ordernummer
naar: info@kshairenbarber.nl en je ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.

 

Bezorgtijden & bezorgtarieven
Indien uw producten op voorraad zijn, worden deze z.s.m. op werkdagen
verzonden en is u bestelling binnen 2 a 3 dagen bezorgd.
Overige producten die niet op voorraad zijn worden binnen 5 werkdagen
verwacht en verzonden. (Buiten zon- en feestdagen)
De tarieven voor verzenden binnen NL zijn standaard €6,95. Bestellingen vanaf
€65,00 worden gratis verzonden.
De tarieven voor verzenden naar België zijn standaard €13,50. Bestellingen vanaf
€125,00 worden gratis verzonden.

 

Privacy:
KS Hair & Barber, gevestigd aan de Karekietstraat 24 te Schelluinen is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.kshairenbarber.nl
Karekietstraat 24
4209BP Schelluinen
KVK: 78107245

Persoonsgegevens die wij verwerken
KS Hair & Barber verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie
– Kleurrecepten
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
KS Hair & Barber verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u:
– Kapselfoto’s
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar indien u deze zelf aan ons versterkt
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan
16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kshairenbarber.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
KS Hair & Barber verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het afhandelen van uw betaling
– Voor het afstemmen/inplannen van de behandeling
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
uit te kunnen voeren
– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Om kapselfoto’s te publiceren op social media na toestemming van uzelf
– Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen

Geautomatiseerde besluitvorming
KS Hair & Barber neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -
systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
KS Hair & Barber bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd
hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit
verplicht.
– Voor- en achternaam: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– Adresgegevens: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– Telefoonnummer: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– E-mailadres: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– Kleurrecepten: tot 2 jaar na uw laatste behandeling

Delen van persoonsgegevens met derden
KS Hair & Barber verkoopt uw gegevens niet door en verstrekt uw gegevens
uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
www.kshairenbarber.nl gebruikt de volgende cookies: functionele cookies,
analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of
smartphone.www.kshairenbarber.nl gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden
ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij
van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde
organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kshairenbarber.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via
de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-on